STRATEJİ TƏRƏFDAŞLIQ

İyirminci  əsrin əvvəllərində Şərqdə ilk dəfə olaraq müstəqil və demokratik inkişaf yoluna qədəm qoyan Azərbaycanın, nəhayət, ikinci dəfə həmin əsrin 90-cı illərində öz dövlət müstəqilliyini bərpa etməsi ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında böyük keyfiyyət sıçrayışı ilə xarakterizə olunur. Sovet İttifaqının dağılması ilə iflasa uğrayan imperiya siyasəti millət və xalqların milli azadlıq hərəkatları fonunda öz zəifliyini və gücsüzlüyünü sübuta yetirərək tarixin arxivinə keçmək zorunda qalmış, insanların demokratik təsisatlar uğrunda  mübarizəyə səfərbər olunmasına şərait yaratmışdır. Bununla da müstəqilliyini  elan edən keçmiş ittifaq respublikaları  kimi Azərbaycan da öz taleyini qurmağa, dünyanın aparıcı demokratik dövlətlərinin təcrübəsinə yiyələnməyə üstünlük vermişdir. Bu mənada  müstəqil Azərbaycan Respublikası son illərdə böyük mübarizələr yolu keçmiş, bütün ziddiyyət və məhrumiyyətlərə baxmayaraq, müstəqil dövlət quruculuğu yolunu qoruyub saxlaya bilmişdir. Bu onun dəmir yolu nəqliyyatında da özünü birüzə vermişdir.

Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf baxımından müxtəlif qollara ayrılmaqla yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. Beynəlxalq aləmdə, əsasən, neft ölkəsi kimi xarakterizə olunan bu diyarda yüngül və ağır sənayenin, kənd təsərrüfatının  yüksək inkişafına da  geniş meydan var. Sadəcə, beynəlxalq qurumlara inteqrasiyasını təzə-təzə reallaşdırmağa başlayan bir ölkədə bütün bunları həyata keçirmək üçün xeyli vaxt tələb olunur. Amma hazırkı iqtisadi istiqamət, onun reallaşması uğrunda aparılan gərgin mübarizə bu  ölkənin gələcəkdə qüdrətli bir dövlətə çevriləcəyinə inam hissini artırır.

Burada təkcə bir faktı qeyd etmək yerinə düşərdi ki, müstəqilliyin  ilk illərində nəqliyyat blokadasına məruz qalan ölkəmizin dəmir yolu  nəqliyyatı da, az qala iflic vəziyyətinə düşmüşdü. Lakin bütün bunlar qısa vaxtda  xatirəyə çevrildi.  Azərbaycan dəmir yolu  dünya nəqliyyat sisteminə inteqrasiya etdi. Bir neçə beynəlxalq təşkilatların həqiqi üzvünə çevrildi.  «Azərbaycan Dəmir Yolları» Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 1992-ci ildən MDB və Baltikyanı ölkələrin Dəmir Yolları Nəqliyyatı Şurasının, 1993-cü ildən Dəmir Yolları Əməkdaşlığı Təşkilatının,  1995-ci ildən Beynəlxalq Dəmir Yolları İttifaqının üzvüdür.

1997-ci ildən başlayaraq Bakıda dəmiryolçuların bir çox beynəlxalq forumları keçirilmişdir:

Bu tədbirlər  ölkəmizin beynəlxalq tədbirlər meydanına çevrilməsinə, respublika dəmir yolu nəqliyyatının nüfuzunun artmasına əyani sübutdur.

Geniş beynəlxalq əməkdaşlığa cəlb olunmuş Müstəqil Azərbaycan Respublikası dünyanın tərəqqipərvər dövlətləri ilə siyasi-iqtisadi əlaqələrin dərinləşdirilməsinə daim böyük önəm verir və bütün nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarda təmsil olunaraq, səmərəli fəaliyyət göstərir.