DÜNYA BANKI İLƏ ƏMƏKDAŞLIQ PERSPEKTİVLƏRİ VƏ PRİORİTETLƏRİ MÜZAKİRƏ EDİLİB