BAKI DAİRƏVİ DƏMİR YOLUNUN ELEKTRİK TƏCHİZATI SİSTEMİ YENİDƏN QURULUR.