NÜMUNƏ TEST SUALLARI
page image
Dünyagörüşünə aid nümunə suallar

       1.Azərbaycanın heç bir xarici ölkə ilə həmsərhəd olmayan iqtisadi rayonu hansıdır?

 1. Quba-Xacmaz
 2. Lənkəran-Astara
 3. Gəncə-Qazax
 4. Şəki-Zaqatala
 5. Dağlıq Şirvan

       2.Azərbaycanın ixracatında əsas yer tutur:

 1. Tütün
 2. Buğda
 3. Neft
 4. Pambıq
 5. Çay

       3.Dünyada ilk dəmir yolu neçənci ildə və hansı ölkədə istifadəyə verilmişdir?

 1. 1820-ci ildə, Almaniyada      
 2. 1832-ci ildə, Fransada
 3. 1825-ci ildə, İngiltərədə
 4. 1835-ci ildə, Belçikada
 5. 1830-cu ildə, Rusiyada
Məntiqi təfəkkürünə aid nümunə suallar

1. X-in yerinə hansı ədəd olmalıdır

2, 10, 26, 58, 122, x

 1. 610
 2. 138
 3. 130
 4. 244
 5. 250

2. Digərlərindən fərqlənən sözü seçin

 1. Ağıl
 2. Kədər
 3. Nifrət
 4. Xoşbəxtlik
 5. Sevinc

3. Sual işarəsinin  yerinə uyğun gələn variantı yazın

23

83

19

16

 

 

 

?

43

17

18

 

 

 

 1. 34
 2. 93
 3. 43
 4. 63
 5. 53
İddia etdiyi vəzifəyə (peşəyə) aid nümunə suallar

Vaqon təsərrüfatı

 

1. Vaqonlar istismar yerinə görə hansı növlərə bölünürlər?

 1. magistral vaqonları
 2. sənaye nəqliyyatı vaqonları
 3. yerli vaqonlar
 4. dəmir yolu vaqonları
 5. şəhər nəqliyyatı vaqonları

 

 1. 1, 2, 3     
 2. 2, 4, 5     
 3. 1, 2, 5      
 4. 3, 4, 5     
 5. 2, 3, 5

 

2. Dəmir yolunun əyrixətli sahəsinin radiusu artdıqca vaqonun mərkəzdənqaçma quvvəsi necə dəyişir?

 1. Artır
 2. artır və azalır
 3. dəyişmir
 4. azalır
 5. sıfra bərabər olur

 

3. Qatarların (vaqon)  normal və yüksək sürətlərdə tormozlanma əmsalı nəyə bərabərdir?

 1. kt = 1,4     
 2. kt = 0,2    
 3. kt = 1,2    
 4. kt = 0,5  
 5. kt = 0,8

Sərnişin daşımaları

 

1. Hansı tip sərnişin vaqonlarının tutumu daha çox olur?

 1. Yataq
 2. Kupe
 3. Plaskart
 4. Hamısının
 5. heç birinin

 

2. Sərnişinlərin qatara minib düşməsi üçün istifadə olunan tikili?

 1. Səki
 2. Meydança
 3. Trop
 4. Platforma
 5. Terminal

 

3. Özü hərəkət edən magistral sərnişin vaqonlarına hansı vaqonlar daxildir?

 1. dizel-qatarı vaqonları, avtomatrislər
 2. elektrik-qatarı vaqonları, dizel-qatarı vaqonları, avtomatrislər
 3. elektrik-qatarı vaqonları, avtomatrislər
 4. elektrik-qatarı vaqonları, dizel-qatarı vaqonları
 5. elektrik-qatarı vaqonları, avtomatrislər, drezinlər

Yük daşımaları

 

1. Yük vaqonları əsasən hansı hissəsinə görə bir-birindən fərqlənirlər?

 1. hərəkətli hissə      
 2. çərçivə       
 3. avtotormoz    
 4. avtoqoşqu    
 5. kuzov

2. Dəmiryolu nəqliyyatında təkərli və tırtıllı maşınları,  konteynerləri, metal konstruksiyaları, tikinti materialları və digər          yükləri daşımaq üçün hansı vaqonlardan istifadə olunur?

 1. yarımvaqonlar              
 2. platformalar                         
 3. izotermik
 4. örtülü vaqonlar         
 5. sisternalar (çən vaqonları)

3. Yük vaqon arabacığının baza uzunluğu sərnişin vaqon arabacığının baza uzunluğundan nə qədər qısadır?

 1. l=500 mm   
 2. l=400 mm   
 3. l=240 mm    
 4. l=550 mm     
 5. l=400 mm

Beynəlxalq münasibətlər

 

1. BMT-nin Tәhlükәsizlik Şurasının 5 daimi üzvünә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) ABŞ

B) Rusiya

C) Çin

D) Yaponiya

E) Fransa

 

2. "Azadlığı Müdafiә Aktı"na "907­ci düzәliş"dә nә nәzәrdә tutulurdu:

A) Azәrbaycana hәr cür yardımı qadağan etmәk

B) Hәrbi sahәdә әmәkdaşlığı dayandırmaq

C) Bakıda sәfirlik tәsis etmәk

D) Diplomatik münasibәtlәri kәsmәk

E) Azәrbaycana qarşı hәrbi әmәliyyatlara başlamaq

 

3. Azərbaycan üzvü deyil:

A) Avropa Şurasının

B) Avropa İttifaqının

C) İKT-nin

D) Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının

E) ATƏT-in

 

Hüquq

 

1. Hüquqi şəxsin hüquq qabiliyyəti nə vaxtdan yaranır?

 1. Dövlət qeydiyyatına alındığı vaxtdan
 2. Bankda hesablaşma hesabının açıldığı vaxtdan
 3. Onun yaradılması barədə təsis sənədlərinin imzalandığı vaxtdan
 4. Nizamnaməzinin qəbul edildiyi vaxtdan

2. Mülki Prosessual Məcəlləyə əsasən, iddiaçının iddiadan imtina etməsi, cavabdehin iddianı etiraf etməsi və tərəflərin barışıq sazişi hakim tərəfindən təsdiq edildikdə hansı məhkəmə aktı (aktları) çıxarılır?

 1. İddiaçı iddiadan imtina etdikdə və cavabdeh iddianı etiraf etdikdə qerardad, barışıq sazişi təsdiq olunduqda isə - qətnamə
 2. Hər üç halda qətnamə
 3. Hər üç halda qərardad
 4. İddiaçı iddiadan imtina etdikdə və barışıq sazişi təsdiq olunduqda qərardad, cavabdeh iddianı etiraf etdikdə isə - qətnamə

3. Sərxoş halda olan şəxsin inzibati qaydada tutulma müddəti hansı vaxtdan hesablanır?

 1. Tutulduğu vaxtdan
 2. Protokol tərtib etmək üçün gətirildiyi vaxtdan
 3. Ayıldığı vaxtdan
 4. Tutma haqqında protokol tərtib olunduğu vaxtdan

İnsan resursları

 

1. Aşağıdakı şəxslərlə əmək müqaviləsi bağlanarkən sınaq müddəti müəyyən edilmir:

 1. Müharibə iştirakçıları ilə
 2. Məcburi köçkün və qaçqın statusu olan şəxslərlə
 3. I-ci qrup əlillərlə
 4. Yaşı 18-dən az olan şəxslərlə

2. Məzuniyyətin verilməsi barədə əmr (sərəncam) nə vaxt verilir?

 1. məzuniyyətin başlanmasına azı 1 gün qalmış
 2. məzuniyyətin başlanmasına azı 3 gün qalmış
 3. məzuniyyətin başlanmasına azı 5 gün qalmış
 4. məzuniyyətin başlanmasına azı 7 gün qalmış
 5. məzuniyyətin başladığı günədək