# Kitabın adı Müəllifləri
1 Azərbaycan dəmir yollarının texniki istismar Qaydaları Kazım Şərifov Bax
2 Qatarların hərəkəti və manevr işinə dair Təlimat Kazım Şərifov Bax
3 Azərbaycan dəmir yollarının işarəvermə Təlimatı Kazım Şərifov Bax
4 Dəmir yolu keçidlərinin istismarına dair Təlimat Kazım Şərifov Bax
5 Dəmiryol nəqliyyatında qatar rəislərinin və vaqon bələdçilərinin texniki biliyinin yoxlanılması məqsədi ilə suallar-cavablar Cabbar Camalov,Ramin Abdullayev Bax
6 Dəmiryоl nəqliyyati və təsərrüfati mühəndisliyi iхtisasi üzrə suallar-cavablar Q.H.Nəzirov,S.M.Bağırov Bax
7 Elektrikləşdirilmiş dəmir yollarında kontakt şəbəkəsinin qurulması və texniki istismarı Qaydaları Kazım Şərifov,Şamil Qurbanov Bax
8 Azərbaycan dəmir yollarının təsərrüfatları üzrə hərəkətin təhlükəsizliyi, texniki təhlükəsizlik və işçilərin vəzifə borclarına dair sual-cavab A.N.Əsgərov,Q.H.Nəzirov Bax
9 Yol işlərinin aparılması zamanı qatarların hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair Təlimat Kazım Şərifov,İsrafil Bağırov Bax
10 Yük və baqaj qəbul təhvilçisi Sabir Mirzəyev,Qəhrəman Ağayev Bax
11 Yol təsərrüfatı və stansiyaları Qabulzadə A.H. Bax
12 DƏMİRYОL NƏQLİYYATI VƏ TƏSƏRRÜFATI MÜHƏNDİSLİYİ İХTİSASI ÜZRƏ SUALLAR – CAVABLAR VƏ ÖZÜNÜ YОХLAMA TЕSTLƏRİ Q.H.NƏZİRОV, S.M.BAĞIRОV Bax